VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ZITTO.CZ

I.

Úvod

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového obchodu ZITTO.CZ (dále jen „E-shop“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Reindeers s.r.o., se sídlem: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 525 000, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 114719/B (dále jen „Prodávající“), při provozování E-shopu, dostupného na adrese www.zitto.cz, a kupujícího při uzavírání kupní smlouvy.

1.2 Kupující může kontaktovat Prodávajícího písemně na korespondenční adrese: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, nebo na emailové adrese: info@zitto.sk.

1.3 Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu ZITTO.CZ je Prodávající.II.

Obecná ustanovení

2.1 Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese www.zitto.cz, který prostřednictvím E-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

2.2 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.3 Podnikatelem je ten, kdo nevystupuje ve vztahu k Prodávajícímu jako Spotřebitel, a ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

2.4 Kupní smlouvou je smlouva, jejímž předmětem je koupě zboží ve smyslu Občanského zákoníku.

2.5 Tyto VOP jsou uveřejněny na adrese www.zitto.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce třetími osobami, včetně zákazníka.

2.6 Pro vztah mezi zákazníkem a Prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.

2.7 Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí právem České republiky.

2.8 Kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu uzavírají Prodávající se zákazníkem v českém jazyce.

2.9 Podmínkou pro využití E-shopu, zejména pro registraci zákazníka a/nebo provedení objednávky, je zákazníkův souhlas s VOP. Bez souhlasu s VOP vyjádřeného prostřednictvím na to určeného tlačítka na E-shopu, nebude zákazníkovi umožněná registrace nebo provedení objednávky.

2.10 Informace o realizované objednávce jsou zaslané zákazníkovi na e-mailovou adresu (pokud byla při objednávce uvedena).

2.11 Zboží nabízené v E-shopu je nové, bez skutkových a právních vad, a bylo uvedeno na český trh v souladu s platnými právními předpisy.

2.12 Prodej zboží prostřednictvím E-shopu se realizuje s dodáním na území České republiky.

2.13 Nabídka v E-shopu platí do vyprodání zásob.

III.

Realizace objednávky

3.1 Nabídka zboží Prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím E-shopu na adrese www.zitto.cz. Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení a vyhledávání aktuálně nabízeného zboží a objednávání vybraného zboží.

3.2 Před realizací objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem Prodávajícímu přímo z prostředí E-shopu elektronickou cestou. Do okamžiku stisknutí tlačítka Závazně objednat má zákazník možnost opravovat uvedené údaje a měnit rozsah vybraného zboží. Po uvedení všech požadovaných údajů zákazníkem bude zobrazeno shrnutí objednávky, jež bude obsahovat tyto informace:

3.2.1 předmět objednávky (popis zboží, počet kusů, atd.)

3.2.2 jednotková a celková cena objednaného zboží,

3.2.3 náklady na dopravu a jakékoli další náklady, pokud jsou aplikovatelné,

3.2.4 vybraná platební metoda,

3.2.5 způsob a adresa dodání zboží.

3.3 Pro odeslání objednávky je nezbytné stisknutí tlačítka „Závazně objednat“.

3.4 Objednávka dle bodu 3.2 je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

3.5 Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí.

3.6 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží.

3.7 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky zákazníka Prodávajícím. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně poštovného a balného. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží.

3.8 Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platbě předem je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží včetně poštovného a balného na účet prodávajícího. Dojde-li v době od uzavření kupní smlouvy do okamžiku připsání kupní ceny za zboží včetně poštovného a balného k vyprodání zboží, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na vyprodané zboží. Pokud je vyprodané zboží jen částečně předmětem prodeje dle kupní smlouvy, odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího se týká pouze vyprodaného zboží. Ve zbylém rozsahu je Prodávající povinen dodat zákazníkovi objednané zboží.

3.9 Zákazník je oprávněn zrušit objednávku bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku odeslání zboží, kdy oznámení o zrušení objednávky je zákazníkovi oznámeno formou e-mailu. Zrušení objednávky a opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí zákazník e-mailem na adresu Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika.

3.10 Zákazníci mohou realizovat objednávku bez registrace nebo jako registrovaní zákazníci. K registraci dojde založením účtu zákazníka, kde jsou shromažďovány osobní údaje a informace o zákazníkovi, které se týkají jeho objednávek realizovaných v E-shopu. Pro registraci a vytvoření účtu zákazníka je nutné na internetové stránce E-shopu vybrat možnost „Založit účet“. Účet se zřizuje na dobu neurčitou. Zákazník má právo kdykoliv zrušit svůj účet, a to formou písemné žádosti o zrušení účtu zákazníka zaslané zákazníkem Prodávajícímu. Žádost je možné odeslat e-mailovou správou na adresu: info@zitto.sk, nebo poštou na adresu: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika.


IV.

Kupní cena, náklady na dodání, dodací podmínky

4.1 Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží na E-shopu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny na E-shopu jsou udávány v českých korunách (Kč) včetně DPH.

4.2 Ke kupní ceně zboží je vždy připočten poplatek za poštovné a balné vyčíslený v samostatné části objednávky.

4.3 Prodávající dle volby zákazníka doručuje objednané zboží:

4.3.1 poštou na dobírku,

4.3.2 poštou bez dobírky (v případě úhrady předem.

4.4 Dodání zboží je omezeno na území České republiky a dodává se na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

4.5 Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám a předpisům platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

4.6 Bude-li v rámci jedné objednávky nakoupeno více kusů zboží, mohou být jednotlivé kusy zboží poslány zákazníkovi ve více než jedné zásilce. V takovém případě zákazník nenese další náklady na dodání druhé a další zásilky.

4.7 Dodací lhůta je 7 pracovních dnů, počínaje dnem odeslání potvrzení zákazníkovi o realizaci objednávky. Ve výjimečných případech se dodací doba může prodloužit na 14 pracovních dnů, přičemž o prodloužení dodací lhůty bude zákazník neprodleně informován.

4.8 Pro platbu kupní ceny za objednané zboží lze zvolit jeden ze způsobů:

4.8.1 platba při převzetí (dobírka),

4.8.2 platba předem bankovním převodem,

4.8.3 platba on-line platební kartou,

4.8.4 platba on-line přímým převodem (tzv. platební tlačítko).

V.

Převzetí zboží

5.1 Zákazník je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit doručovateli/poště. V případě shledání porušení či poškození obalu je zákazníkovi doporučeno zásilku odmítnout. Podpisem dodacího listu/faktury bez výhrady zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

5.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.
VI.

Odstoupení od smlouvy

6.1 Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty e-mailem na adresu info@zitto.sk nebo doporučeným dopisem na adresu Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, je zákazník – spotřebitel povinen na vlastní náklady zaslat zpět na adresu Reindeers s.r.o., Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika. Zákazník – spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, není Prodávající povinen převzít. Kupní cenu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník – spotřebitel, že odeslal zboží zpět. Vráceny budou všechny platby, které Prodávající od zákazníka – spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení https://www.zitto.cz/static/Odstoupeni_od_smlouvy.docx a tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP. Prodávající potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu v písemné formě přijetí takového odstoupení od smlouvy.

6.2 Zákazník – podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

6.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.1 nebo 6.2 těchto VOP platí, že kupní smlouva se zrušuje od počátku.

VII.

Práva zákazníka z vadného plnění, reklamace, spory

7.1 Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, informovat Prodávajícího.

7.2 Zákazník v reklamaci co nejvýstižněji popíše vady, jejich projevy a doloží skutečnost, že zboží koupil v E-shopu.

7.3 Zákazník je povinen informovat o reklamaci Prodávajícího e-mailem na adrese: info@zitto.sk a doporučenou poštou na adrese: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika.

7.4 Zákazník zboží zašle jako doporučený balík na korespondenční adresu Prodávajícího, nikoliv však na dobírku. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, není Prodávající povinen převzít.

7.5 Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena:

7.5.1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

7.5.2 v delší lhůtě, dohodnou-li se na tom Prodávající a zákazník.

7.6 Lhůta pro uplatnění práva z vad (reklamace) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Pokud jde o vady, které se na věci vyskytnou v době do 6 měsíců od převzetí zboží zákazníkem, a současně nejde o vady spočívající v opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, má se za to, že tyto vady existovaly na zboží již při převzetí a reklamace bude akceptována. V případě vad, které se vyskytnou na zboží později, bude zákazník povinen k rozhodnutí o reklamaci prokázat existenci vytýkaných vad v momentě převzetí zboží. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

7.7 V případě, že zboží při jeho převzetí zákazníkem není ve shodě s objednávkou a kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně uvedl zboží do vymíněného stavu, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo je-li výměna zboží vzhledem k povaze vytýkané vady nepřiměřeným řešením, její opravou nebo výměnou vadné části zboží. Není-li takový postup možný, nebo je-li řádné užívání zboží ohroženo v důsledku více vyskytnutých vad nebo jejich opakovaného výskytu, je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu zboží za nové zboží bez vad, resp. neuplatní-li zákazník právo na výměnu součásti zboží nebo právo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s objednávkou a kupní smlouvou věděl nebo rozpor s objednávkou a kupní smlouvou sám způsobil.

7.8 Prodávající je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Prodávající je též povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.9 Na účely reklamace se za odstranitelné vady považují takové vady, jejichž odstraněním v přiměřené době neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady je na Prodávajícím.

7.10 Na účely reklamace se za neodstranitelné vady považují takové vady, jejichž výskyt lze považovat za podstatné porušení kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, a které nelze ve stanovené lhůtě odstranit a které brání tomu, aby zboží mohlo být zákazníkem řádně užíváno.

7.11 Prodávající na E-shopu neprodává vadné nové zboží ani zboží použité, které by mělo být prodáváno za nižší cenu.  

7.12 Spotřebitel má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7.13 Návrh na zahájení řízení je možné podat prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce https://adr.coi.cz/cs, nebo poštou, případně návrh podat osobně na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz.

VIII.

Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") zpracovává osobní údaje kupujících jako subjektů údajů. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na adrese https://www.zitto.cz/cs/content/9-ochrana-osobnich-udaju. Kupující zaškrtnutím příslušného políčka označeného „Obeznámil jsem se se zpracováním osobních údajů“, jehož zaškrtnutí je nevyhnutnou podmínkou pro vytvoření objednávky, stvrzuje, že se s informací o zpracování osobních údajů obeznámil.

Tyto VOP nabývají účinnost dne 21. 11. 2017.


Příloha č. 1 VOP

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Reindeers s.r.o.

Moldavská 108/7

821 03 Bratislava

Slovenská republika

Oznamuji, že tímto odstupuj od kupní smlouvy ze dne ………………, uzavřené prostřednictvím e-shopu www.zitto.cz.

Datum objednání a datum obdržení

……………………………………………………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele

……………………………………………………………………..

Adresa spotřebitele

………………………………………………………………………

Podpis spotřebitele (pokud je formulář zasílán v listinné podobě)_________________________Datum

…………………………………….