Informace o zpracování osobních údajů

1. Reindeers s.r.o., se sídlem: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 525 000, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 114719/B (dále jen „Prodávající“) jako správce podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") tímto informuje subjekt údajů využívající služby Prodávajícího (dále jen „Zákazník“) poskytované prostřednictvím ním provozovaného elektronického obchodu www.zitto.cz (dále jen „Obchod“) o zpracování osobních údajů subjektů údajů a o právech subjektů údajů v souvislosti s tímto zpracováním.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

E-mail: info@zitto.sk

Korespondenční adresa: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

2. Prodávající v předsmluvních vztazích se Zákazníkem, na plnění kupní smlouvy a při dalších úkonech v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, zejména při plnění povinností v souvislosti s odstoupením Zákazníka od kupní smlouvy, při vyřizování reklamací a stížností Zákazníka zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa dodání zboží, pokud je odlišná od adresy bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o objednaném zboží, převzetí zboží a zaplacení kupní ceny, při platbě podle bodu 4.8.2 až 4.8.4 Všeobecných obchodních podmínek i příslušné platební údaje a údaje o transakci a údaje o uplatněných odstoupeních od smlouvy, reklamacích a stížnostech.

3. Prodávající zpracovává v nevyhnutném rozsahu osobní údaje podle bodu 2. taky za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího a třetích osob, zejména na účel monitorovaní Zákazníkovi odběrné a platební disciplíny, a uplatnění a vymáhaní případných závazků Zákazníka ve vztahu k Prodávajícímu.

4. Na zpracování osobních údajů Zákazníka podle bodu 2. a 3. se v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) a e) Zákona o ochraně osobních údajů" nevyžaduje souhlas Zákazníka. Poskytnutí osobních údajů uvedených v bodě 2., s výjimkou informace o převzetí zboží a zaplacení kupní ceny a údajů o uplatněných odstoupeních od smlouvy, reklamacích a stížnostech, je nezbytnou podmínkou pro vytvoření objednávky v E-shopu a následné uzavření kupní smlouvy.

5. Prodávající na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu Zákazníka vyjádřeného zaškrtnutím příslušného políčka označeného „Souhlas se zpracováním osobních údajů - vytvoření účtu“ zpracovává osobní údaje uvedené v bodě 2. i na účel vytvoření a vedení účtu Zákazníka, pokud Zákazník vyplněním samostatného registračního formuláře nebo registračního formuláře v rámci objednávky projeví souhlas s vytvořením účtu. Účet Zákazníka slouží ke zjednodušení procesu vytváření a správy objednávek prostřednictvím E-shopu. Zákazník zaškrtnutím políčka označeného „Souhlas se zpracováním osobních údajů - vytvoření účtu“ vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím znění:

Tímto Zákazník uděluje souhlas podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa dodání zboží, pokud je odlišná od adresy bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o objednaném zboží, převzetí zboží a zaplacení kupní ceny, při platbě podle bodu 4.8.2 až 4.8.4 Všeobecných obchodních podmínek i příslušné platební údaje a údaje o transakci a údaje o uplatněných odstoupeních od smlouvy, reklamacích a stížnostech, prodávajícím: Reindeers s.r.o., se sídlem: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 525 000, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 114719/B, za účelem vytvoření a vedení účtu v E-shopu. Zákazník současně prohlašuje, že byl v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů informován o podmínkách zpracování osobních údajů prodávajícím.

6. Prodávající je v souladu s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

(zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů oprávněn i bez souhlasu Zákazníka zasílat mu na jeho e-mailovou adresu zadanou při vytváření objednávky v E-shopu obchodní sdělení, sdělení o novinkách a jiné sdělení obdobné povahy, pokud to Zákazník neodmítne. Zákazník muže kdykoli odmítnou zasílaní sdělení podle předcházející věty odznačením předem zaškrtnutého políčka označeného „Přihlaste se k odběru našich novinek“ při vytváření objednávky v E-shopu, písemně dopisem zaslaným na poštovní adresu Prodávajícího, e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího, prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na internetových stránkách E-shopu, úpravou nastavení účtu, pokud má Zákazník vytvořený účet, a prostřednictvím odkazu na odhlášení z odběru připojeného k zaslanému sdělení podle první věty. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedené v bodě 1. Prodávající bude na účel podle tohoto bodu zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa. Na zpracování osobních údajů Zákazníka podle tohoto bodu 2. a 3. se nevyžaduje souhlas Zákazníka.

7. Udělení souhlasu podle bodu 5. a neodmítnutí zasílání sdělení podle bodu 6. není podmínkou pro přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy. Udělení souhlasu podle bodu 5. a neodmítnutí zasílaní sdělení podle bodu 6. Prodávající žádným způsobem nevynucuje a nebude se Zákazníkem pro neudělení souhlasu zacházet méně příznivě než se srovnatelným Zákazníkem, který souhlas udělil. Pro vyloučení pochybností platí, že potvrzení Zákazníka, že se seznámil, a že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a že se seznámil s touto informací o zpracování osobních údajů, provedené zaškrtnutím příslušného políčka, se nepovažuje za udělení souhlasu podle bodu 5.

8. Prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa Zákazníka pro potřeby Prodávajícího v poštovním styku se Zákazníkem a na evidenci těchto údajů, a to i za účelem nabízení obchodu nebo služeb a na účel jejich předání jinému správci, jenž je bude využívat pouze za účelem nabízení obchodu a služeb. Na zpracování osobních údajů Zákazníka podle tohoto bodu se souhlas Zákazníka v souladu s § 5 odst. 5 a 6 Zákona o ochraně osobních údajů nevyžaduje.

9. Prodávající uchovává osobní údaje podle bodu 2., 3., 5., 6. a 8. jen na nezbytně nutnou dobu, po jejíž uplynutí zajistí jejich likvidaci. V případě osobních údajů podle bodu 2. těchto VOP nezbytný čas uchovávání osobních údajů trvá nejméně, dokud trvají práva Zákazníka z případných vad zboží. V případě osobních údajů podle bodu 3. nezbytný čas uchovávání osobních údajů trvá nejméně, dokud Zákazník nesplní své závazky ve vztahu k Prodávajícímu a dokud mohou být dotčené práva a právem chráněné zájmy Prodávajícího, tj. zpravidla do uplynutí příslušných promlčecích lhůt. V případě osobních údajů podle bodu 5. nezbytný čas uchovávání osobních údajů trvá nejméně, dokud má Zákazník účet v E-shopu. V případě osobních údajů podle bodu 6. nezbytný čas uchovávání osobních údajů trvá nejméně, dokud Zákazník neodmítne zasílání sdělení podle bodu 6. V případě osobních údajů podle bodu 8. nezbytný čas uchovávání osobních údajů trvá nejméně, dokud Zákazník písemně nevyjádří nesouhlas se zpracováním osobních údajů podle § 5 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů.

10. Prodávající zpracovává osobní údaje podle bodu 2., 3., 5., 6. a 8. pro vlastní potřebu, nezveřejňuje je, nezpřístupňuje a neposkytuje je třetím osobám. První věta se nepoužije, pokud povinnost zveřejnění, zpřístupnění nebo poskytnutí osobních údajů upravuje právní předpis. První věta se nepoužije v případě osobních údajů podle bodu 2. těchto VOP v rozsahu, v němž je tyto osobní údaje nezbytné zpřístupnit dopravci pro účely dodání zboží Zákazníkovi. Dopravce má při zpracování osobních údajů podle předcházející věty postavení zpracovatele podle § 4 písm. k) Zákona o ochraně osobních údajů. Identifikační údaje dopravce jako zpracovatele jsou Zákazníkovi k dispozici při vyplňování objednávky v E-shopu. První věta se nepoužije na poskytování osobních údajů podle bodu 8. jinému správci, jenž je bude využívat pouze za účelem nabízení obchodu a služeb.

11. Zákazník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle bodu 5. Zákazník může souhlas odvolat písemně dopisem zaslaným na poštovní adresu Prodávajícího, e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího a prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na internetových stránkách E-shopu. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedené v bodě 1. Odvoláním souhlasu na zpracování osobních údajů pro účely vytvoření a vedení účtu v E-shopu dochází současně ke zrušení účtu v E-shopu.

12. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Podrobnosti o obsahu informace podle první věty upravuje § 12 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů.

12. Zákazník má právo kdykoli vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů podle bodu 8.. Zákazník má právo kdykoli vyslovit nesouhlas s předáním osobních údajů podle bodu 8. jinému správci, jenž je bude využívat pouze za účelem nabízení obchodu a služeb. Zákazník může nesouhlas podle první nebo druhé věty učinit písemně dopisem zaslaným na poštovní adresu Prodávajícího nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedené v bodě 1.